عضویت در صفحه اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

تارک

تارک یعنی فرق سر، میان سر آدمی، میانه سر آدمی که مفرق است.