پیج اینستاگرام طبایع

تارک

تارک یعنی فرق سر، میان سر آدمی، میانه سر آدمی که مفرق است.