پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

فتره

فتره به معنای سستی، ضعف و شکستگی است.

کَل فتره (گویش مازنی): با گیج گیجی راه رفتن، بی تعادلی در حرکت و گام برداشتن