پیج اینستاگرام طبایع

غذای فاسد الکیموس (ردی الکیموس)

غذای فاسد الکیموس یا ردی الکیموس، غذاهایی هستند که میزان کمی خون یا میزان زیادی صفرا تولید می‌کنند و اخلاط غیرمعتدل از آنها حاصل می‌شود مثل فست‌فودها، چیپس و پفک و … و در صورتی که مقادیر زیاد و مکرر از آن‌ها استفاده شود باعث ایجاد بیماری می‌گردند.

به عبارت دیگر از این غذاها، خون ردی (غیر صالح و پست) متولد می‌شود و اخلاط دیگر (سودا، صفرا و بلغم) در آن، بیش از حد نیاز است. ردائت و پستی خون، شأنیت تغذیه آن را پایین می آورد؛ مانند ترب، فلفل و. … بنابراین غذا گاهی صالح الکیموس نیست؛ چون درصد اخلاطی که نسبت به جزء خونی از آن تولید می شود، بیشتر از حد نیاز است؛ مانند گوشت گاو، آلبالو و. .. که سودا از این ها زیادتر از حد احتیاج تولید می شود.