عضویت در صفحه اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

تحلیل عقده

در اصطلاح طب سنتی، هضم شدن و تبدیل شدن غذا به خون را تحلیل عقده گویند. تحلیل بردن: هضم نمودن غذا یا چیزی تحلیل کردن: گواریدن اسباب زکام و نزله