پیج اینستاگرام طبایع

تحلیل عقده

در اصطلاح طب سنتی، هضم شدن و تبدیل شدن غذا به خون را تحلیل عقده گویند.

تحلیل بردن: هضم نمودن غذا یا چیزی

تحلیل کردن: گواریدن اسباب زکام و نزله