پیج اینستاگرام طبایع

کاسر الریاح

کاسِرُالرّیاح: بادشکن، دوایی است که به واسطه ی حرارتِ لطیف، رطوبت غذای بادناک را که حرارت غریزی توان تحلیل آن را ندارد، تحلیل می‌برد. از زیادی حرارت، می تواند بادی که در رگ ها نیز نهفته است را هم، تحلیل برد. مانند تخم سداب. در ضمن این گونه ادویه به شدت برای قوه ی باه (قدرتِ نعوظ یا اریکشن) مضر است.

ادویه کاسر الریاح: ادویه دفع کننده بادها، ادویه ای که گازها ایجاد شده داخل روده ها را دفع کند بادیان و زیره و تخم سداب و غیره.