پیج اینستاگرام طبایع

داروی خشک کننده

ﻣﻨﻈﻮر از داروی خشک ﻛﻨﻨﺪه آن ﻧﻮع دارو اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺮ ﻣﺰاج ﺧﺎکی در آن ﻓﺮاوان اﺳﺖ و ﺑﻪ خشکی اﻧﺠﺎﻣﻴﺪه اﺳﺖ. ﻫﺮﮔﺎه آب ﻳﺎ رﻃﻮﺑﺖﻫﺎی ﺟﺎری ﺑﻪ وی ﺑﺮﺳﻨﺪ آنﻫﺎ را در ﺧﻮد ﻓﺮو میﺑﺮد و رﻃﻮﺑﺖ از ﺳﻮراخﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰ و ﭘﻨﻬﺎنی آن می‌گذرد ولی دﻳﺪه نمی‌ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ آهک زﻧﺪه.