پیج اینستاگرام طبایع

مدر

مُدِرّ؛ یعنی ادرار آور، آن چه سببِ اخراج آبِ غذاها و فضولات جاری؛ مانند بول و حیض و عرق و شیر شود.

آنچه رطوبت ها را از عروق و دیگر اعضا به مجاری بول برانگیزد تا بول را برون سازد. (بحرالجواهر از یادداشت مؤلف).

داروهای مدر در طب سنتی عمدتاً جهت دفع بخشی از فضولات و مواد زائد موجود در عروق و یا بافت ها به کمک آب و سیستم ادراری، به کار می روند، بدین صورت که این داروها ضمن گسیل داشتن بخشی از مواد زائد (به ویژه مواد زائد رقیق مائی) به سوی سیستم ادراری و با دفع این فضولات، به کنترل و یا درمان بیماری ها کمک می کنند.