پیج اینستاگرام طبایع

دق الشیخوخه (دق الهرم)

دق شیخوخت، دق پیرانه، مرضی که در آن فرد مبتلا قبل از دوران پیری به احوال آنان می‌گراید.