پیج اینستاگرام طبایع

غشاء مجلل

مقصود از غشاء مجلل، پوسته و غشاء پوشاننده حول و درون برخی اندام های درونی و قسمت سطحی سلول های بدن است.