پیج اینستاگرام طبایع

خلد

خَلَد نام مرضی است که اسب می گیرد و بر اثر این مرض یک نقطه از بدن آن سوراخ می‌شود و از آن مایع زردرنگی بیرون می ریزد و چون آن را با آتش داغ کنند؛ آن موضع خوب می‌شود، ولی جای دیگر دوباره دچار می‌شود و آنقدر ادامه می یابد تا اسب بمیرد.