پیج اینستاگرام طبایع

عصارات

عُصارات جمع عصاره یعنی افشره ها، اجزای مایه خارج شده از نباتات، خواه از گلها و یا از برگ ها و یا از شاخه و ریشه آنها باشد که آن را کوبیده و فشرده نمایند تا عصاره و مایع آن خارج شود.