پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

رطوبات عین

رطوبات عین یعنی رطوبت های چشم که سه تاست: زجاجیه، جلیدیه، بیضیه

رطوبت زجاجیه؛ رطوبت صافیه غلیظ القوام سپیدی است که کمی بر سرخی زند، چون شیشه گداخته و آن نخستین رطوبت باشد از رطوبتهای چشم از سوی مغز.

رطوبت جلیدیه؛ رطوبت میانین چشم باشد که جامد و صافی است.

رطوبت بیضیه ؛ رطوبتی باشد شبیه به سفیده تخم مرغ از لحاظ رنگ و صفا و قوام