پیج اینستاگرام طبایع

ضماد

در اصطلاح طب سنتی، آنجه غلیظ القوام، مایع و نرم باشد و بر عضو بمالند و یا بر آن ببندند را ضِماد گویند، اعم از آن که موم و روغن داشته یا نداشته باشد. ضماد یعنی مرهم، دارویی خمیر مانند که بر جراحت نهند. ادویه با مایعی درآمیخته که بر عضوی نهند.

به نظر می رسد معنی ضِماد شیوه کاربرد ادویه به صورت موضعی است و ضُماد هم ادویه ای است که نقش ماده را ایفا می‌نماید.