مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

غذای متوسط الغذا (معتدل التغذیه)

متوسط الغذا یا معتدل التغذیه، غذایی است که خون تولید شده از آن، نه کثیر است نه قلیل، بلکه از جهت مقدار معتدل است. به عبارتی مابین کثیر الغذا و قلیل الغذا است.