پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

مالح

شور. آنچه در زبان نفوذ کند بدون گزندگی و جلا دهد و فعل او تفتیح و تحلیل و تسخین و جلا و غسل به اعتدال است.