پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

بول الدم

بول الدم، آمدن خون از آلت را گویند، اگر اندک اندک آید ناشی از انفتاح دهان عرقی و اگر دفعی و بسیار آید از انشقاق رگی است.