پیج اینستاگرام طبایع

امخاخ

جمع مخ، مغزدار گشتن و پر مغز شدن استخوان هم معنی می‌دهد.