فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

امخاخ

جمع مخ، مغزدار گشتن و پر مغز شدن استخوان هم معنی می‌دهد.