پیج اینستاگرام طبایع

بهر

بُهر یعنی نفس تنگی (بحرالجواهر) – بیماری که فرد نتواند در هنگام سکون دو نَفَس ساکن بماند بلکه بی اختیار و پی در پی نفس کشد.

علامه قطب الدین می گوید: بُهر در شرائین است و هنگام سرفه رنگ رخسار بیمار سرخ می گردد. (مجمع الجوامع).