پیج اینستاگرام طبایع

خناق

بیماری عدم نفوذ نفس، آب و غذا به ریه و مری که به فارسی آن را خناک و بادزهره و زهرباد نیز گویند. علت آن ورم لوزتین و عضلات بیرونی حلقوم، حنجره و مری است. خواه این بیماری صفراوی یا دموی باشد در نهایت منجر به خفه شدن می شود.

 این مرض از امراض خطیره ای است که بخصوص در اطفال کوچک عارض می گردد و گاه در مدت 12 ساعت طفل را هلاک می کند و از علامات آن کسالت و تب و گرفتگی آوا و سرفه و سختی تنفس است و هرگاه طفل پس از عروض لرز و تب و سر درد اظهار دردی در حلق کند باید دهان آن را باز کرده و حلق و لوزه های وی را مشاهده کنند و اگر ورم سرخی در آنها مشاهده گردد فوراً رجوع به طبیب نمایند.

خناق قلبی: خفگی قلب، مرگ قلب.