پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

صدع

صَدَع یعنی ۱) شکافتن یا دو پاره ساختن چیزی، به طوری که از هم جدا نگردد ۲) ریم و چرک آهن

در اصطلاح طب به شکافتن و ترک برداشتن جسم سخت، مانند استخوان، صدع می گویند.