پیج اینستاگرام طبایع

صدع

صَدَع یعنی 1) شکافتن یا دو پاره ساختن چیزی، به طوری که از هم جدا نگردد 2) ریم و چرک آهن

در اصطلاح طب به شکافتن و ترک برداشتن جسم سخت، مانند استخوان، صدع می گویند.