پیج اینستاگرام طبایع

نضج

نُضج یعنی پختگی و رسیدگی ماده بیماری، پخته شدن ماده و جراحت ها، پختن ماده و خلط. به اصطلاح اطباء لائق خروج شدن خلط به غلیظ شدن رقیق یا به رقیق شدن غلیظ. (غیاث اللغات ).

نضج یعنی اعتدال در کیفیت و کمیت و قوام صالح هر خلط تا منفعتی که برای آن ساخته شده اند، حاصل گردد.