پیج اینستاگرام طبایع

ریاح افرسه (ریاح الافرسه)

درد پشت و تهیگاه (کمر) و مهره ها را به تازی ریاح الافرسه گویند. (ذخیره خوارزمشاهی ). در اصطلاح طب قدیم، انحراف هر یک از مهره های ستون فقرات از موضع خود را ریاح الاَفرِسَه (ریاح افرسه) نامند که آن را به سبب ایجاد بادهای غلیظ می دانستند، نوعی حَدَبه، احتمالاً نوعی«رماتیسم» مفصلی شدید مهره‌های پشت گردن است. (قرابادین 539؛ یادداشتهای تاج بخش).

ریاح الافرسه یعنی بیرون زدگی یا زوال یکی از مهره های ستون فقرات به سبب حبس باد غلیظ در زیر آن.