پیج اینستاگرام طبایع

ردع

ردع به معنای بازداشتن کسی را از چیزی و منع نمودن وی و یا درمالیدن و آلوده ساختن به چیزی است (ناظم الاطباء). به عنوان مثال رَدَّعَ : تَرْدِیعاًهُ بالزعفران: بر روى آن زعفران مالید.