مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

عنقود

عنقود به معنای خوشه، خوشه انگور یا در کل خوشه نباتات است، در برخی از منابع نیز آمده است که عنقود خوشه نباتی است پرشاخ و بقدر سه شبر. و برگش مثل سداب و زیره، و بی شکوفه. و خوشه او سرخ مملو از تخم و در رایحه شبیه به سداب. سرد و خشک و مقوی اعضا و مانع ریختن مواد به اعضاء. و ضماد او رافع ورم های گرم و التهاب آن، و مسکن حدت خون و صفرا است.

نام های دیگر: امبروسیا، امروسیا، امر