پیج اینستاگرام طبایع

عنقود

عنقود به معنای خوشه، خوشه انگور یا در کل خوشه نباتات است، در برخی از منابع نیز آمده است که عنقود خوشه نباتی است پرشاخ و بقدر سه شبر. و برگش مثل سداب و زیره، و بی شکوفه. و خوشه او سرخ مملو از تخم و در رایحه شبیه به سداب. سرد و خشک و مقوی اعضا و مانع ریختن مواد به اعضاء. و ضماد او رافع ورم های گرم و التهاب آن، و مسکن حدت خون و صفرا است.

نام های دیگر: امبروسیا، امروسیا، امر