پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

عضل جبهه

مقصود از اصطلاح عضل جبهه، عضله پیشانی است.