پیج اینستاگرام طبایع

عضل جبهه

مقصود از اصطلاح عضل جبهه، عضله پیشانی است.