پیج اینستاگرام طبایع

فاتق

فاتق به معنای شکافنده و پاره کننده و ضد راتق (بسته کننده، کسی که پارگی را درست کند) است.