پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

خصیتین (خصیه)

بیضه های آدمی و عروقی که نزدیک به آن است  و تخم روئیدنی ها را گویند و به عربی خصیتین یا انثیین گویند.