ما را دنبال کنید

ذوالفتره

ذُوالفَتره یعنی نبضِ اندر میان افتاده، نبضی که در میانه قطع شود.(علم النبض ۲۴؛ اغراض ۹۰). نبضی که فواصل زدن آن غیرمساوی و منقطع است و سبب آن سقوط قوت است.