مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

ذوالفتره

ذُوالفَتره یعنی نبضِ اندر میان افتاده، نبضی که در میانه قطع شود.(علم النبض ۲۴؛ اغراض ۹۰). نبضی که فواصل زدن آن غیرمساوی و منقطع است و سبب آن سقوط قوت است.