پیج اینستاگرام طبایع

ذوالفتره

ذُوالفَتره یعنی نبضِ اندر میان افتاده، نبضی که در میانه قطع شود.(علم النبض 24؛ اغراض 90). نبضی که فواصل زدن آن غیرمساوی و منقطع است و سبب آن سقوط قوت است.