پیج اینستاگرام طبایع

البثور فی الحلق

دانه های گرم سوزنده که گاهی در حلق و بیشتر در مری به وجود می‌آید.