پیج اینستاگرام طبایع

سودت

سودت یعنی تیزی، حدت و تندی هر چیز