پیج اینستاگرام طبایع

زحیر

زَحیر یعنی دل پیچ همراه با درد و احساس دفع؛ اسهال خونی که نام دیگرش پیچش و دل پیچ است.

در اصطلاح طبیبان، زحیر جنبشی (پیچشی ) است در روده راست (بزرگ ) که شخص را ناچار می‌کند که برای دفع براز (مدفوع) برخیزد اما چون به مبرز (دستشویی) رود، چیزی جز اندکی مخاط آمیخته به خونی رقیق او را بیرون نیاید.

انواع زحیر

زحیر حق: اسهال یا دل پیچ حادث شده به سبب ورم گرم روده مستقیم و یا ریختن خلط صفراوی حاد به آن و یا بلغم شور و یا نشستن بر زمین نمناک یا رسیدن سرما به روده

زحیر باطل: پیچش شکم برای دفع فضولات خشکی که در روده راست حبس شده است.