عضویت در صفحه اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

طیب

طیب به معنی پاکیزه شدن، خوشبو شدن، بوی خوش، خوشبو، پاکیزه طیب: به سکون حرف دوم به معنی خوشبو و به تشدید آن به معنی پاکیزه.