پیج اینستاگرام طبایع

خراطه

خُراطَه پاره ها و پرده های مخاطی روده را گویند که در جریان اسهال خونی یا مخاطی از مجرای غایط (مدفوع) یا بول (مجاری ادراری) بیرون آید.