پیج اینستاگرام طبایع

آروغ

جُشاء، باد معده که هنگام امتلاء از گلو بر آید، بی اراده و غالباً با صدا همراه است و بوقت فقاع (آبجو) خوردن و چیزهای باد و دم دار مردم را افتد و آن تنفس معده باشد (یوسف درویش).

گازی که در لوله های گوارشی ایجاد شود. اگر این گاز در معده باشد ممکن است با صدای مخصوصی از دهان خارج شود (آروغ یا همان باد گلو) و اگر در روده باشد از مخرج خارج می گردد (فرهنگ معین).

جشاء یا آروغ از جنس باد است، در معده تولید می‌گردد و از راه دهان دفع می‌شود. جشاء به دو دسته طبیعی و ناطبیعی تقسیم بندی شده است. نوع غیر طبیعی جشاء بر اساس بو به انواع ترش، بدبو، با بوی غذا طبقه بندی می‌شود. اسباب جشاء دو نوع داخلی و خارجی دارد. بیماری‌های خود معده و بیماری سایر اعضای بدن مانند طحال، روده و مغز جزو اسباب داخلی به حساب می‌آیند. عوامل خارج از بدن انسان نیز به سبک زندگی، نوع غذا و نحوه خوردن آن مربوط می‌شود.