عضویت در صفحه اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

فقار

فقار جمع فقاره به معنی مهره های پشت، مهره‌های ستون فقرات است.  فقار ظهر یا فقار صدر: مهره‌های پشت فقار عنق: مهره‌های گردن فقار قطن: مهره‌های کمر