پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

فقار

فقار جمع فقاره به معنی مهره های پشت، مهره‌های ستون فقرات است.

 فقار ظهر یا فقار صدر: مهره‌های پشت

فقار عنق: مهره‌های گردن

فقار قطن: مهره‌های کمر