پیج اینستاگرام طبایع

نتو

نَتو به معنای آماسیدن، ورم کردن، بالا آمدن عضو از جای خود یا تورم زخم است.

نتو السُرَّه: بالا آمدن و ورم کردن موضع را گویند که علل آن: 1) رطوبت بلغمی که در آن موضع جمع شده 2) بادی که در آن موضع ایجاد شده 3) روییدن گوشت زیر پوست آن موضع است 4) یا ناشی از شکافته شدن و پاره شدن شریانی در آن جاست.