مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

انصرام

اِنصِرام یعنی بریده شدن و قطع شدن، منقطع گردیدن؛ پاره پاره شدن، به سر رسیدن مدت، انقضاء