پیج اینستاگرام طبایع

شفترنگ

شَفترَنگ به معنی شلیل، «شلیر» (اوبهی هروی، 1365: 224) است؛ میوه سرخ و سپید و زردی مایل مابین شفتالو و زردآلو. (ناظم الاطباء).«آلویی است نیمه او سرخ و نیمه وی سفید باشد شبیه شفتالو؛ بعضی تمام سرخ باشد و بعضی تمام سفید و بعضی زرد.» (اوبهی هروی، 1365: 224) «الو و شفتالو و شفترنگ (مح: شبرنگ): هر سه سرد به درجه دوم و تر به درجه اول هستند و الو در مقایسه با شفتالو و شفترنگ زودتر از معده بیرون می‌شود (مح: شفرنگ (شبرنگ).