پیج اینستاگرام طبایع

مرخی

مُرخی؛ یعنی سست کننده، دوایی است که به واسطه ی رطوبت و حرارت، قوام اعضا را نرم کرده، منافذ را گشاد کند تا فضولات به آسانی دفع شوند.

در واقع دارویی را ﺳﺴﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﺮارت و رطوبتی ﻛﻪ دارد ﻗﻮام اﻧﺪامﻫﺎیی را ﻛﻪ دارای ﺳﻮراخﻫﺎی رﻳﺰ و ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺮﻣﺘﺮ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻧﺮم ﺷﺪن، ﺳﻮراخﻫﺎ وﺳﻌﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻴﺪا میﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ دﻓﻊ آﺳﺎﻧﺘﺮ دﻓﻊ میﺷﻮﻧﺪ از داروﻫﺎی ﺳﺴﺖ ﻛﻨﻨﺪه با همان مرخی: ﺿﻤﺎدﺷِﺒﺖ و ﺗﺨﻢ ﻛﺘﺎن را ﻧﺎم ﻣﻲﺑﺮﻳﻢ.