پیج اینستاگرام طبایع

اکلیل

در گیاه شناسی  و در ادویه، مراد چتری بودن شکوفه و بار نباتات است (از تحفه حکیم مؤمن). جمع آن اکله و اکالیل است.

چتر گونه ای که در برخی از گیاهان بر سر گیاه پیدا آید (مانند اکلیل کوهی) که حامل بذر یا ثمر آن است و آن را به فارسی تاج گویند.