پیج اینستاگرام طبایع

حالق

در اصطلاح طب سنتی، حالق یعنی زایل کننده و سترنده موی و آن دوائی را نامند که بیخ موی را سست گرداند و آن را دفع سازد و یا آنکه سست کند که به آسانی کنده شود مانند زرنیخ و نوره و سفیدآب و خاکستر.