پیج اینستاگرام طبایع

حطب

حطب به معنای 1) هیزم، هیمه  2) شخص نزار و ضعیف، مرد خشک لاغر اندام