فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

حطب

حطب به معنای ۱) هیزم، هیمه  ۲) شخص نزار و ضعیف، مرد خشک لاغر اندام