پیج اینستاگرام طبایع

ثالیل

جمع ثولول و به معنی زِگیل، دانه های بسیار کوچک، سخت و گرد روی پوست است. که انواع آن ها عبارتند از :

  1. سر آن ها گویا به داخل رفته (ثولولی)
  2. نوع بزرگ و گرد
  3. نوع آویخته
  4. سر آن ها بزرگ شبیه به میخ و ته آن باریک (قرون)
  5. وجود چرک در زیر آن ها (طرسوس)