پیج اینستاگرام طبایع

سِمَن

سِمَن در اصطلاح طب یعنی چاق شدن، فربه شدن، چربی، فربهی