ما را دنبال کنید

ترویح

ترویح به معنای به کسی راحتی دادن، باد زدن و هوارسانی است.