پیج اینستاگرام طبایع

انفتاح

اِنفِتاح یعنی گشاد و بازشدگی، در اصطلاح طب یعنی پاره شدن رگ از سر آن (انشقاق عرق در سر آن).