پیج اینستاگرام طبایع

قشعریره (اقشعرار)

قُشعَریره یعنی لرزش، لرز، فراشا، مور مور شدن، تغییر حالت و رنگ باختگی پوست بدن و جمع شدن و لاغری عضلات آن و راست شدن موهای بدن از شدت سرما یا علت دیگر. در اصطلاح طب نیز، لرزى که با تب همراه باشد را قشعریره گویند.

در اقرب الموارد هم آمده است که منظور از قشعریره سرماخوردگی کمی است که پیش از تب نوبه ای که در هنگام ظهر رفت وآمد میکند، عارض می‌شود.

«اسباب و علل حرکت های ناطبیعی بدن، شش نوع است: یکی خشکی است، مانند فواق و تشنج خشک که از پس استفراغ های قوی پدید آید… پنجم، فضلۀ تیز سوزاننده که تیزی آن عضله ها را لختی بلرزاند و این حرکت را فراشا گویند و به تازی قشعریره گویند.»