مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

غثیان

غثیان حالتی است که معده را عارض می‌گردد به سبب ریزش خلطی تند به آن که گویا آن را برای دفع چیزی می‌فشارد و میل به قی کردن دارد. اگر آن حالت دائمی باشد سبب آن خود معده و الا موضع دیگر است.

ضریر انطاکی گوید: غثیان عبارت است ازضعف قسمت های بالای معده، و احساس قی، بی آنکه چیزی بیرون شود. (تذکره ٔ ضریر انطاکی ص ۱۸۶). پس غثیان در معنای دقیق، حالت دل آشوبه و دل به هم خوردگی است نه خود قی کردن.