پیج اینستاگرام طبایع

تحدب

تحدب به معنی گوژ پشتی و برآمدگی، برآمدن پشت و فرورفتن سینه و شکم است.