پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

طالعین (طالعان)

دو ورید کلیوی را طالعین یا طالعان گویند.

دو رگ بزرگ که از اجوفِ تحتانی (اجوف نازل) رُسته و به سوی کلیه می رود برای تصفیه مائیتِ خون. (نگ. محمد بن یوسف هروی، ۱۳۸۷: ۲۵۲) «از وی (= اجوف) دو شاخ (مح: شاخه) دیگر برخاسته است بزرگ و این هر دو شاخ را طالعین گویند و هر دو به گُرده (کلیه) پیوسته است؛ یکی به گُرده راست و دیگر، به گُرده چپ و گُرده ها بدین رگ ها، آب را با اندکی خون که غذای او را و حوالی او را باید، به خویشتن کشد.»